Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Augstākā tiesa (Senāts) (Λεττονία) στις 27 Δεκεμβρίου 2019 – SIA «OC Finance» κατά Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Υπόθεση C-945/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η λεττονική

Αιτούν δικαστήριο

Augstākā tiesa (Senāts)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα και αναιρεσείουσα: SIA «OC Finance»

Καθού και αναιρεσίβλητο: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Προδικαστικά ερωτήματα

Τα προδικαστικά ερωτήματα είναι πανομοιότυπα με τα προδικαστικά ερωτήματα στην υπόθεση C-944/19.

____________