Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 27 december 2019 – AS ”4finance” mot Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Mål C-944/19)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i det nationella målet

Sökande i första instans och klagande i överklagandemålet: AS ”4finance”

Motpart i målet om överklagande: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Tolkningsfrågor

Är begreppet ”konsumentens sammanlagda kreditkostnad”, som definieras i artikel 3 g i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG(1 ), ett självständigt unionsrättsligt begrepp?

I en situation som den i målet aktuella, ska kostnaderna för förlängning av krediten anses omfattas av begreppet ”konsumentens sammanlagda kreditkostnad”, som definieras i artikel 3 g i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG, om bestämmelserna om förlängning av krediten ingår bland de avtalsbestämmelser och avtalsvillkor som har överenskommits mellan låntagaren och långivaren i kreditavtalet?

____________

(1 ) EUT L 133, 2008, s. 66.