Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 9.1.2020 – VS v. Hauptzollamt Münster

(asia C-7/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: VS

Vastaaja: Hauptzollamt Münster

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 71 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa tulkittava siten, että unionin tullikoodeksista 9.10.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/20132 87 artiklan 4 kohdan säännöstä sovelletaan analogisesti arvonlisäverosaatavan (tuonnin liikevaihtoveron maksuvelvollisuuden) syntymiseen?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.

2 EUVL 2013, L 269, s. 1.