Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz (Ισπανία) στις 15 Ιανουαρίου 2020 – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) κατά Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

(Υπόθεση C-15/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)

Εναγόμενη: Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

Προδικαστικά ερωτήματα

Τα προδικαστικά ερωτήματα είναι πανομοιότυπα με τα προδικαστικά ερωτήματα 1, 2, 3, 5 και 6 της υποθέσεως C-224/191 .

____________

1 ΕΕ 2019, C 246, σ. 4.