Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceute y Melilla (Ισπανία) στις 27 Ιανουαρίου 2020 – ZP κατά Delegación del Gobierno en Melilla

(Υπόθεση C-38/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλών: ZP

Εφεσίβλητη: Delegación del Gobierno en Melilla

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Έχουν τα άρθρα 18, 49, 63 και 65 ΣΛΕΕ την έννοια ότι απαγορεύουν εθνική νομοθετική ρύθμιση, όπως αυτή των άρθρων 18, 4 και 29 του νόμου 8/1975 της 12ης Μαρτίου, για τις ζώνες και εγκαταστάσεις ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα, και του άρθρου 37 του βασιλικού διατάγματος 689/1978, της 10ης Φεβρουαρίου, σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού για τις ζώνες και εγκαταστάσεις ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα –ο οποίος είναι εκτελεστικός του νόμου 8/1975 της 12ης Μαρτίου, για τις ζώνες και εγκαταστάσεις ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα–, καθόσον η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση επιβάλλει σοβαρούς περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να λαμβάνουν άδεια της στρατιωτικής αρχής προκειμένου να ασκήσουν πλήρως το εν λόγω δικαίωμα, η μη εκπλήρωση της οποίας συνεπάγεται την επιβολή διοικητικής κύρωσης από την οποία εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση οι Ισπανοί πολίτες, όταν οι περιορισμοί αυτοί επιβάλλονται σε υπηκόους τρίτων χωρών σε σχέση με την άσκηση δραστηριοτήτων υποκείμενων στον περιορισμό στις οποίες συμμετέχουν και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2)    Σε περίπτωση που η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα είναι καταφατική, έχουν τα άρθρα 18, 49, 63 και 65 ΣΛΕΕ την έννοια ότι απαγορεύουν εθνική νομοθετική ρύθμιση, όπως αυτή των άρθρων 18, 4 και 29 του νόμου 8/1975 της 12ης Μαρτίου, για τις ζώνες και εγκαταστάσεις ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα, και του άρθρου 37 του βασιλικού διατάγματος 689/1978, της 10ης Φεβρουαρίου, σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού για τις ζώνες και εγκαταστάσεις ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα –ο οποίος είναι εκτελεστικός του νόμου 8/1975 της 12ης Μαρτίου–, καθόσον η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση επιβάλλει σοβαρούς περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να λαμβάνουν άδεια της στρατιωτικής αρχής προκειμένου να ασκήσουν πλήρως το εν λόγω δικαίωμα, η μη εκπλήρωση της οποίας συνεπάγεται την επιβολή διοικητικής κύρωσης από την οποία εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση οι Ισπανοί πολίτες, όταν οι περιορισμοί αυτοί δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος που συνδέονται με την εθνική άμυνα, εάν λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη η σπουδαιότητα του δημόσιου συμφέροντος που σχετίζεται με την εθνική άμυνα και έγκειται στην προστασία θυλάκων μοναδικής στρατηγικής σημασίας;

____________