Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceute y Melilla (Spanien) den 27 januari 2020 – ZP mot Delegación del Gobierno en Melilla

(Mål C-38/20)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

Parter i det nationella målet

Klagande: ZP

Motpart: Delegación del Gobierno en Melilla

Tolkningsfrågor

1)    Ska artiklarna 18, 49, 63 och 65 FEUF tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell lagstiftning som den som återfinns i artiklarna 18, 4 och 29 i lag 8/1975 av den 12 mars 1975 om områden och anläggningar av intresse för försvaret (Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional,) och artikel 37 i kungligt dekret 689/1978 av den 10 februari 1978 om antagande av föreskrifter om områden och anläggningar av intresse för försvaret, som genomför lag 8/1975 av den 12 mars 1975 om områden och anläggningar av intresse för försvaret (RD 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional), genom att det där föreskrivs betydande inskränkningar i utländska medborgares utövande av äganderätten, vilka bland annat består i att de, för att fullt ut kunna utöva denna rätt, måste ansöka om tillstånd från militären vid äventyr av att de annars åläggs en administrativ påföljd som inte under några förhållanden tillämpas på spanska medborgare, när dessa begränsningar åläggs tredjelandsmedborgare som bedriver verksamhet som omfattas av begränsningar tillsammans med medborgare i Europeiska unionen?

2)    För det fall fråga 1 besvaras jakande, ska då artiklarna 18, 49, 63 och 65 FEUF tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell lagstiftning som den som återfinns i artiklarna 18, 4 och 29 i lag 8/1975 av den 12 mars 1975 om områden och anläggningar av intresse för försvaret (Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional,) och artikel 37 i kungligt dekret 689/1978 av den 10 februari 1978 om antagande av föreskrifter om områden och anläggningar av intresse för försvaret, som genomför lag 8/1975 av den 12 mars 1975 om områden och anläggningar av intresse för försvaret (RD 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional), genom att det där föreskrivs betydande inskränkningar i utländska medborgares utövande av äganderätten, vilka bland annat består i att de, för att fullt ut kunna utöva denna rätt, måste ansöka om tillstånd från militären vid äventyr av att de annars åläggs en administrativ påföljd som inte under några förhållanden tillämpas på spanska medborgare, om dessa inskränkningar motiveras av tvingande skäl av allmänintresse som har samband med det nationella försvaret, och hänsyn uteslutande tas till betydelsen av allmänintressen som har samband med det nationella försvaret vid skyddet av enklaver som har synnerligen stor strategisk betydelse?

____________