Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Köln (Германия), постъпило на 24 януари 2020 г. — Telekom Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-34/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Köln

Страни в главното производство

Жалбоподател: Telekom Deutschland GmbH

Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Преюдициални въпроси

1. a)    Трябва ли в случаите на тарифен план за мобилна телефония, който включва за мобилния трафик на данни определен месечен обем данни, след чието изчерпване скоростта на преноса се намалява, и който план може да бъде разширен с безплатна тарифна опция, позволяваща да се ползват някои услуги, предоставяни от т.нар. партньори за съдържанието (content partners) на предприятието за съобщителни услуги, без използваният за тези услуги обем данни да се приспада от месечния обем включени данни по тарифния план за мобилна телефония, като обаче крайният потребител дава съгласието си широчината на честотната лента да се ограничи максимално до 1,7 Mbit/s за видеострийминг, независимо дали видеостриймингът се предоставя от партньори за съдържанието или от други доставчици, член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/21201 да се тълкува в смисъл, че споразуменията относно характеристиките на услугите за достъп до интернет по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2120 трябва да отговарят на изискванията по член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2120?

    б)    При утвърдителен отговор на първия въпрос, буква а): трябва ли член 3, параграф 3, трета алинея от Регламент (ЕС) 2015/2120 да се тълкува в смисъл, че в случай като настоящия ограничението на широчината на честотната лента следва да се счита за забавяне на категория услуги?

    в)    При утвърдителен отговор на първия въпрос, буква б): трябва ли понятието за предстоящо претоварване на мрежата по смисъла на член 3, параграф 3, трета алинея, буква в) от Регламент (ЕС) 2015/2120 да се тълкува в смисъл, че обхваща само (предстоящо) извънредно или временно претоварване на мрежата?

    г)    При утвърдителен отговор на първия въпрос, буква б): трябва ли член 3, параграф 3, трета алинея, буква в) от Регламент (ЕС) 2015/2120 да се тълкува в смисъл, че в случай като настоящия изискването за еднакво третиране на еквивалентните категории трафик не допуска ограничение на широчината на честотната лента, което се прилага само при допълнителна абонаментна опция, но не и при други тарифни планове за мобилна телефония, и освен това важи само за услугата за видеострийминг?

    д)    При утвърдителен отговор на първия въпрос, буква б): трябва ли член 3, параграф 3, трета алинея от Регламент (ЕС) 2015/2120 да се тълкува в смисъл, че в случай като настоящия ограничение на широчината на честотната лента, прилагано в зависимост от това дали е направен абонамент за допълнителната опция, която освен това крайният потребител може по всяко време да деактивира за време до 24 часа, отговаря на изискването забавянето на дадена категория услуги да е допустимо само докато трае необходимостта от него с цел постигане на целите по член 3, параграф 3, трета алинея, букви а)—в) от Регламент (ЕС) 2015/2120?

2. a)    При отрицателен отговор на първия въпрос, буква б): трябва ли член 3, параграф 3, втора алинея, второ изречение от Регламент (ЕС) 2015/2120 да се тълкува в смисъл, че в случай като настоящия ограничението на широчината на честотната лента, прилагано единствено при видеострийминг, се основава на обективно различни технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик на данни?

    б)    При утвърдителен отговор на втория въпрос, буква а): трябва ли член 3, параграф 3, втора алинея, трето изречение от Регламент (ЕС) 2015/2120 да се тълкува в смисъл, че идентифицирането на трафика на данни, падащ се на видеострийминг, чрез IP адреси, протоколи, URL и SNI, както и чрез т.нар. „съвпадение с шаблона“ (pattern matching), при което определена заглавна информация (header information) се съпоставя с типичните за видеострийминга стойности, представлява наблюдение на специфичното съдържание на трафика?

3.        При отрицателен въпрос на първия въпрос, буква a): трябва ли член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2120 да се тълкува в смисъл, че в случай като настоящия ограничение на широчината на честотната лента само за видеострийминг ограничава правото на крайния потребител по смисъла на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2120?

____________

1     Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (OB L 310, 2015 г., стр. 1).