Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Köln (Tyskland) den 24 januari 2020 – Telekom Deutschland mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-34/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Köln

Parter i det nationella målet

Klagande: Telekom Deutschland

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

1. a)    Ska artikel 3.2 i förordning (EU) 2015/2120(1 ), i en situation där en mobiltelefonitaxa som omfattar en månatlig datavolym för mobildatatrafik efter vars konsumtion överföringshastigheten sänks, kan utökas med ett kostnadsfritt taxealternativ enligt vilket vissa tjänster från telekommunikationsföretagets så kallade innehållspartner kan användas utan att den datavolym som förbrukas genom att dessa tjänster används avräknas från den månatliga datavolym som ingår i mobiltelefonitaxan, men slutkunden samtycker till att bandbredden begränsas till högst 1,7 Mbit/s för videoströmning oberoende av om det rör sig om videoströmning från innehållspartner eller från andra leverantörer, tolkas på så sätt att överenskommelser om egenskaper för internetanslutningstjänster i den mening som avses i artikel 3.2 i förordning (EU) 2015/2120 måste uppfylla kraven i artikel 3.3 i förordning (EU) 2015/2120?

b)    Om fråga 1 a besvaras jakande: Ska artikel 3.3 tredje stycket i förordning (EU) 2015/2120 tolkas på så sätt att bandbreddsbegränsningen, i en sådan situation som är i fråga i förevarande mål, ska anses utgöra en nedsaktning av en kategori av tjänster?

c)    Om fråga 1 b besvaras jakande: Ska begreppet ”nära förestående överbelastning av nätet” i den mening som avses i artikel 3.3 tredje stycket led c i förordning (EU) 2015/2120 tolkas på så sätt att denna bestämmelse endast avser (nära förestående) exceptionella eller tillfälliga överbelastningar av nätet?

d)     Om fråga 1 b besvaras jakande: Ska artikel 3.3 tredje stycket led c i förordning (EU) 2015/2120 tolkas på så sätt att, i en sådan situation som den som är i fråga i förevarande mål, kravet på lika behandling av likvärdiga kategorier av trafik utgör hinder för en bandbreddsbegränsning som bara gäller i samband med ett taxealternativ som kan läggas till, men inte tillämpas i samband med andra mobiltelefonitaxor och dessutom bara gäller för videoströmning? [Orig. s. 3]

e)    Om fråga 1 b besvaras jakande: Ska artikel 3.3 tredje stycket i förordning (EU) 2015/2120 tolkas på så sätt att, i en sådan situation som den som är i fråga i förevarande mål, en bandbreddsbegränsning vars giltighet är beroende av att ett taxealternativ läggs till och som slutkunden dessutom när som helst kan stänga av i upp till 24 timmar, uppfyller kravet att en kategori av tjänster bara får saktas ned så länge det är nödvändigt för att uppnå målen med artikel 3.3 tredje stycket leden a–c i förordning (EU) 2015/2120?

2. a)    Om fråga 1 b besvaras nekande: Ska artikel 3.3 andra stycket andra meningen i förordning (EU) 2015/2120 tolkas på så sätt att, bandbreddsbegränsningen enbart för videoströmning, i en sådan situation som den som är i fråga i förevarande mål, grundas på objektivt sett skilda krav på tjänstens tekniska kvalitet för specifika kategorier av trafik?

b)    Om fråga 2 a besvaras jakande: Ska artikel 3.3 andra stycket tredje meningen i förordning (EU) 2015/2120 tolkas på så sätt att en identifiering av den datatrafik som hänför sig till videoströmning och sker med hjälp av IP-adresser, protokoll, URL och SNI och genom så kallad pattern matching (mönstermatchning), där viss rubrikinformation jämförs med de värden som är typiska för videoströmning, ska anses utgöra övervakning av det konkreta innehållet i datatrafiken?

3.    Om fråga 1 a besvaras nekande: Ska artikel 3.1 i förordning (EU) 2015/2120 tolkas på så sätt att en bandbreddsbegränsning enbart för videoströmning, i en sådan situation som den som är i fråga i förevarande mål, inskränker slutanvändarnas rättigheter i den mening som avses i artikel 3.1 i förordning (EU) 2015/2120?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 310, 2015, s. 1).