Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 12. februar 2020 – »BalevBio« EOOD mod Teritorialna Direktsia Severna Morska, Agentsia »Mitnitsi«

(Sag C-76/20)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Administrativen sad Varna

Parter i hovedsagen

Sagsøger: »BalevBio« EOOD

Sagsøgt: Teritorialna Direktsia Severna Morska, Agentsia »Mitnitsi«

Præjudicielle spørgsmål

Skal punkt 3 a), i de Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1754 1 fortolkes således, at det med henblik på tariferingen af produkter som de i hovedsagen omhandlede, som består af forskellige materialer, altid er den position, som det efter mængden (omfanget) dominerende materiale hører under, der er »den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse«, eller er denne fortolkning kun mulig, hvis positionen selv fastsætter mængden (omfanget) som det kriterium, der betegner varen mest specificeret og beskriver den mest tydeligt og fuldstændigt?

Afhængigt af besvarelsen af det første spørgsmål og i lyset af de forklarende bemærkninger til (det harmoniserede system) vedrørende position 4410 og 4419, skal gennemførelsesforordning (EU) 2015/1754 da fortolkes således, at position 4419 ikke omfatter varer af spånplader (fibre), hvor bindemidlets vægt (termohærdende harpiks) overstiger 15% af pladens vægt?

Skal gennemførelsesforordning (EU) 2015/1754 fortolkes således, at varer som de i hovedsagen omhandlede, nemlig bægre, der er fremstillet af et sammensat materiale med en andel på 72,33% af vegetabilske træcellulosefibre og en andel på 25,2% af bindemidler (melaminplast), skal tariferes i underposition 3924 10 00 i bilag I?

____________

1     Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1754 af 6.10.2015 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT 2015, L 285, s. 1).