Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Varna (Bulgaaria) 12. veebruaril 2020 – „BalevBio“ ЕООD versus Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia „Mitnitsi“

(kohtuasi C-76/20)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Varna

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: „BalevBio“ ЕООD

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia „Mitnitsi“

Eelotsuse küsimused

Kas kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglit 3 a, mis sisaldub komisjoni 6. oktoobri 2015. aasta rakendusmääruses (EL) 2015/17541 , millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa, tuleb tõlgendada nii, et selliste erinevatest materjalidest koosnevate toodete klassifitseerimisel, nagu on kõne all põhikohtuasjas, on „kaupa täpsemalt kirjeldav rubriik“ alati see rubriik, millesse klassifitseeritakse koguse (mahu) poolest ülekaalus olev materjal, või on selline tõlgendus võimalik vaid siis, kui rubriik ise näeb koguse (mahu) ette kriteeriumina, mis kaupa arusaadavamalt identifitseerib ning täpsemalt ja täielikumalt kirjeldab?

Sõltuvalt esimesele küsimusele antavast vastusest ja arvestades harmoneeritud süsteemi selgitavaid märkusi rubriikide 4410 ja 4419 kohta: Kas rakendusmäärust (EL) 2015/1754 tuleb tõlgendada nii, et rubriik 4419 ei hõlma laastplaatidest (kiududest) tooteid, milles sideaine (termiline vaik) mass moodustab rohkem kui 15% plaadi massist?

Kas rakendusmäärust (EL) 2015/1754 tuleb tõlgendada nii, et sellised kaubad nagu põhikohtuasjas, nimelt topsid, mis on valmistatud liitmaterjalist, mille koostises on 72,33% taimseid lignotselluloosikiude ja 25,2% sideainet (melamiinvaik), tuleb klassifitseerida I lisa alamrubriiki 3924 10 00?

____________

1 Komisjoni 6. oktoobri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1754, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT 2015, L 285, lk 1).