Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada12. februārī iesniedza Administrativen sad Varna (Bulgārija) – “BalevBio” EOOD/Teritorialna Direktsia Severna Morska, Agentsia “Mitnitsi”

(Lieta C-76/20)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Varna

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: “BalevBio” EOOD

Atbildētāja apelācijas tiesvedībā: Teritorialna Direktsia Severna Morska, Agentsia “Mitnitsi”

Prejudiciālie jautājumi

Vai Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1754 1 (2015. gada 6. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, vispārīgo [kombinētās nomenklatūras] interpretācijas noteikumu 3. noteikuma a) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai klasificētu tādus izstrādājumus kā pamatlietā aplūkotos, kuri sastāv no dažādiem materiāliem, vienmēr tā pozīcija, kurā ietilpst pēc daudzuma (apjoma) dominējošais materiāls, ir “pozīcij[a], kurā ir konkrētāks preces apraksts”, vai arī šāda interpretācija ir iespējama tikai tad, ja pašā pozīcijā daudzums (apjoms) ir paredzēts kā kritērijs, pēc kura prece ir konkrētāk aprakstīta un precīzāk un pilnīgāk raksturota?

Atkarībā no atbildes uz pirmo jautājumu un, ņemot vērā [Harmonizētās sistēmas] skaidrojumus par pozīcijām 4410 un 4419: vai Īstenošanas regula (ES) 2015/1754 ir jāinterpretē tādējādi, ka pozīcijā 4419 neietilpst izstrādājumi no kokskaidu (šķiedru) plātnēm, kurās saistvielu (termoaktīvi sveķi) svars pārsniedz 15 % no plātnes svara?

Vai Īstenošanas regula (ES) 2015/1754 ir jāinterpretē tādējādi, ka tādas preces kā pamatlietā aplūkotās, proti, glāzes, kas ražotas no kompozītmateriāla – augu lignocelulozes šķiedras 72,33 % apmērā un saistvielas (melamīna sveķi) 25,2 % apmērā, ir jāklasificē I pielikuma apakšpozīcijā 3924 10 00?

____________

1 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1754 (2015. gada 6. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV 2015, L 285, 1. lpp.).