Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 12 februari 2020 – ”Balev Bio” EOOD mot Agentsia ”Mitnitsi”, Teritorialna Direktsia Severna Morska

(Mål C-76/20)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Varna (Bulgarien)

Parter i det nationella målet

Klagande: ”Balev Bio” EOOD

Motpart: Agentsia ”Mitnitsi”, Teritorialna Direktsia Severna Morska

Tolkningsfrågor

Ska regel 3 a i de allmänna bestämmelserna för tolkning av [Kombinerade nomenklaturen] i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/17541 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan tolkas så, att det för klassificering av sådana produkter som de som avses i det nationella målet, vilka är sammansatta av olika material, alltid är det HS-nummer som omfattar det ämne som till kvantitet (volym) är det övervägande som anses vara det ”HS-nummer som har den mest specificerade varubeskrivningen”, eller är en sådan tolkning endast möjlig om kvantiteten (volymen) uttryckligen omnämns som en förutsättning i motsvarande HS-nummer och det således ger en mera specificerad och fullständigare eller noggrannare beskrivning av varan?

Beroende på svaret på den första frågan och med hänsyn till de förklarande anmärkningarna till [Harmoniserade systemet] beträffande HS-nummer 4410 och 4419: Ska genomförandeförordning (EU) 2015/1754 tolkas så, att HS-nummer 4419 inte omfattar artiklar av spånskiva (fiber) i vilka bindemedlet (värmehärdande harts) överstiger 15 procent av skivans vikt?

Ska genomförandeförordning (EU) 2015/1754 tolkas så, att varor som de som avses i det nationella målet, nämligen bägare som tillverkas av ett kompositmaterial som till 72,33 procent består av vegetabiliska lignucellolosafibrer och till 25,2 procent består av bindemedel (melaminplast), ska klassificeras enligt undernummer 3924 10 00 i bilaga I?

____________

1     Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1754 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 285, 2015, s. 1).