Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Højesteret (Δανία) στις 24 Φεβρουαρίου 2020 – Apcoa Parking Danmark A/S κατά Skatteministeriet

(Υπόθεση C-90/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η δανική

Αιτούν δικαστήριο

Højesteret

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Apcoa Parking Danmark A/S

Καθού: Skatteministeriet

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ 1 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι τα τέλη ελέγχου για την παραβίαση των κανόνων στάθμευσης σε ιδιωτική περιουσία συνιστούν αντιπαροχή για υπηρεσία που παρασχέθηκε και, ως εκ τούτου, αποτελούν πράξη υποκείμενη στον ΦΠΑ;

____________

1 ΕΕ 2006, L 347, σ. 1.