Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 24 lutego 2020 r., Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet

(Sprawa C-90/20)

Język postępowania: duński

Sąd odsyłający

Højesteret

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Apcoa Parking Danmark A/S

Druga strona postępowania: Skatteministeriet

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2006/112/WE1 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że opłaty kontrolne z tytułu naruszenia przepisów regulujących parkowanie na prywatnej nieruchomości stanowią odpłatność za wyświadczoną usługę, w związku z czym ma miejsce transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT?

____________

1 Dz.U. 2006, L 347, s.1