Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 16. januára 2020 – XY

(vec C-18/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: XY

Žalovaný úrad: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Prejudiciálne otázky

1.    Zahŕňajú slovné spojenia „nové skutočnosti alebo zistenia“, ktoré „sa objavili alebo boli žiadateľom predložené“ obsiahnuté v článku 40 ods. 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany1 , aj také okolnosti, ktoré boli známe už pred právoplatným ukončením predchádzajúceho konania o azyle?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

2.    Je v takom prípade, v ktorom vyšli najavo nové skutočnosti a dôkazy, ktoré sa v predchádzajúcom konaní nemohli uplatniť bez zavinenia cudzej osoby, postačujúce to, že sa žiadateľovi o azyl umožní žiadať znovuotvorenie právoplatne ukončeného predchádzajúceho konania?

3.    Môže úrad, ak žiadateľ o azyl nesie vinu na tom, že tvrdenia k opätovne uplatňovaným dôvodom neuviedol už v predchádzajúcom konaní o azyle, zamietnuť vecné posúdenie následnej žiadosti z dôvodu vnútroštátnej úpravy, ktorá stanovuje zásadu všeobecného uplatnenia v správnom konaní, hoci členský štát pre nedostatok osobitných noriem neprebral riadne ustanovenia článku 40 ods. 2 a 3 smernice o konaní a v dôsledku toho nevyužil možnosť priznanú v článku 40 ods. 4 smernice upraviť výnimku z vecného preskúmania následnej žiadosti?

____________

1 Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60.