Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 3. února 2020 – Hengstenberg GmbH & Co. KG v. Spreewaldverein e.V.

(Věc C-53/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: Spreewaldverein e.V.

Předběžné otázky

Může v rámci postupu při podstatnější změně specifikace každé stávající nebo možné hospodářské dotčení fyzické nebo právnické osoby, které není zcela nepravděpodobné, postačovat k tomu, aby odůvodnilo oprávněný zájem ve smyslu čl. 53 odst. 2 prvního pododstavce ve spojení s čl. 49 odst. 3 prvním pododstavcem a odst. 4 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/20121 , který je nezbytný pro podání námitky proti žádosti nebo odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo žádosti vyhověno?

Pro případ záporné odpovědi na první otázku:

Mají v rámci postupu při podstatnější změně specifikace oprávněný zájem ve smyslu čl. 53 odst. 2 prvního pododstavce ve spojení s čl. 49 odst. 3 prvním pododstavcem a odst. 4 druhým pododstavcem nařízení č. 1151/2012 (pouze) ty hospodářské subjekty, které vyrábí srovnatelné produkty nebo potraviny jako hospodářské subjekty, pro něž je chráněné zeměpisné označení zapsáno?

Pro případ záporné odpovědi na druhou otázku:

a)    Je v případě požadavků na oprávněný zájem ve smyslu čl. 49 odst. 3 prvního pododstavce a odst. 4 druhého pododstavce nařízení č. 1151/2012 nutno rozlišovat mezi postupem při provádění zápisu podle článků 49 až 52 nařízení č. 1151/2012 na straně jedné a postupem při změně specifikace podle článku 53 téhož nařízení na straně druhé, a

b)    mají proto v rámci postupu při podstatnější změně specifikace oprávněný zájem ve smyslu čl. 53 odst. 2 prvního pododstavce ve spojení s čl. 49 odst. 3 prvním pododstavcem a odst. 4 druhým pododstavcem nařízení č. 1151/2012 pouze ti producenti, kteří v zeměpisné oblasti vyrábějí produkty odpovídající specifikaci produktu, nebo takovouto výrobu konkrétně zamýšlí, takže subjekty, které v dané oblasti „nejsou usazeny“, jsou a priori z uplatnění oprávněného zájmu vyloučeny?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. 2012, L 343, s. 1).