Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 3 lutego 2020 r. – Hengstenberg GmbH & Co. KG / Spreewaldverein e.V.

(Sprawa C-53/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Druga strona postępowania: Spreewaldverein e.V.

Pytania prejudycjalne

Czy w ramach procedury zmiany specyfikacji produktu, która nie jest nieznaczna, każde rzeczywiste lub potencjalne oddziaływanie gospodarcze na osobę fizyczną lub prawną, które nie wykracza poza granicę wszelkiego prawdopodobieństwa, może być wystarczające, aby stanowić podstawę uzasadnionego interesu wymaganego do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku lub złożenia odwołania od pozytywnej decyzji w sprawie wniosku w rozumieniu art. 53 ust. 2 akapit pierwszy w związku z art. 49 ust. 3 akapit pierwszy i ust. 4 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych1 ?

W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej:

Czy w procedurze zmiany specyfikacji produktu, która nie jest nieznaczna, uzasadniony interes w rozumieniu art. 53 ust. 2 akapit pierwszy w związku z art. 49 ust. 3 akapit pierwszy i ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 mają (tylko) te podmioty gospodarcze, które wytwarzają produkty lub środki spożywcze podobne do wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, dla których zarejestrowano chronione oznaczenie geograficzne?

W przypadku udzielenia na pytanie drugie odpowiedzi przeczącej:

a)    Czy w odniesieniu do wymogów dotyczących uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 49 ust. 3 akapit pierwszy i ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 należy dokonać rozróżnienia między procedurą rejestracji zgodnie z art. 49–52 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 z jednej strony a procedurą zmiany specyfikacji produktu stosownie do art. 53 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 z drugiej strony oraz

b)    czy z tego powodu w procedurze zmiany specyfikacji produktu, która nie jest nieznaczna, uzasadniony interes w rozumieniu art. 53 ust. 2 akapit pierwszy w związku z art. 49 ust. 3 akapit pierwszy i ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 mają wyłącznie producenci, którzy wytwarzają na danym obszarze geograficznym produkty zgodne ze specyfikacją produktu lub którzy wyraźnie zamierzają prowadzić taką produkcję, w związku z czym „podmioty niezlokalizowane na danym obszarze” są z góry wykluczone z możliwości powołania się na uzasadniony interes?

____________

1 Dz.U. 2012, L 343, s. 1.