Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Ravensburg (Saksamaa) 23. jaanuaril 2020 – UK versus Volkswagen Bank GmbH

(kohtuasi C-33/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Ravensburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: UK

Kostja: Volkswagen Bank GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ,1 mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ, artikli 10 lõike 2 punkti l tuleb tõlgendada nii, et krediidilepingus

a)    tuleb absoluutarvuna esitada krediidilepingu sõlmimise ajal kehtiv viivitusintressimäär või absoluutarvuna vähemasti intressimäära kehtiv võrdlusalus (käesoleval juhul baasintressimäär BGB § 247 alusel), mille põhjal arvutatakse kehtiv viivitusintressimäär teatava määra (käesoleval juhul 5 protsendipunkti vastavalt BGB § 288 lõike 1 teisele lausele) lisamise teel;

b)    tuleb viivitusintressimäära kohandamise metoodikat konkreetselt selgitada, vähemasti tuleb viidata riigisisestele õigusnormidele, millest nähtub viivitusintressimäära kohandamine (BGB § 247 ja § 288 lõike 1 teine lause)?

2.    Kas direktiivi 2008/48/EÜ artikli 10 lõike 2 punkti r tuleb tõlgendada nii, et krediidilepingus tuleb näidata laenu ennetähtaegsest tagasimaksest tingitud hüvitise täpne ja tarbijale arusaadav arvutuskäik, mille põhjal saab tarbija vähemasti ligikaudselt arvutada hüvitise suuruse lepingu ennetähtaegse ülesütlemise korral?

3.    Kas direktiivi 2008/48/EÜ artikli 10 lõike 2 punkti s tuleb tõlgendada nii, et krediidilepingus

a)    tuleb märkida ka riigisisestest õigusnormidest krediidilepingu pooltele tulenev ülesütlemisõigus, eelkõige laenusaajale BGB §-st 314 tulenev õigus öelda tähtajaline krediidileping üles mõjuval põhjusel;

b)    tuleb viidata lepingu ülesütlemise avalduse tähtaja- ja vorminõuetele, mis on konkreetsel juhul ülesütlemise õiguse teostamiseks ette nähtud seoses poolte õigusega leping mis tahes alusel üles öelda?

____________

1 ELT 2008, L 133, lk 66.