Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 27. februārī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Polijas Republika/PL Holdings Sàrl

(Lieta C-109/20)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta domstolen

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja un atbildētāja kasācijas tiesvedībā: Polijas Republika

Atbildētāja un kasācijas sūdzības iesniedzēja: PL Holdings Sàrl

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 267. un 344. pants, kā tie ir interpretēti spriedumā lietā Achmea 1 , nozīmē, ka šķīrējtiesas līgums, ja tas ir noslēgts starp dalībvalsti un ieguldītāju – ciktāl ieguldījumu nolīgumā ir ietverta šķīrējtiesas klauzula, kas nav spēkā, jo nolīgums ir noslēgts starp divām dalībvalstīm, – zaudē spēku tādēļ, ka dalībvalsts pēc tam, kad ieguldītājs ir aizsācis procesu šķīrējtiesā, brīvas gribas vadīta ir atturējusies iebilst pret kompetences neesamību?

____________

1 Tiesas 20181. gada 6. marta spriedums lietā Achmea (lieta C-284/16, EU:C:2018:158).