Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 27 februari 2020 – Republiken Polen / PL Holdings Sàrl

(Mål C-109/20)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande och motpart: Republiken Polen

Klaganden och motpart: PL Holdings Sàrl

Tolkningsfrågor

Innebär artiklarna 267 och 344 i FEUF, såsom de tolkades i Achmea1 , att ett skiljeavtal är ogiltigt om det har ingåtts mellan en medlemsstat och en investerare – när det i ett investeringsavtal finns en skiljeklausul som är ogiltig på grund av att avtalet ingåtts mellan två medlemsstater – genom att medlemsstaten, sedan investeraren påkallat skiljeförfarande, som ett resultat av statens fria vilja avstår från att göra gällande invändningar mot behörigheten?

____________

1 Domstolens dom av den 6 mars 2018 (mål C-284/16, Achmea, EU:C:2018:158)