Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Nivelles (Belgicko) 27. februára 2020 – SD/Habitations sociales du Roman Païs SCRL, konajúci ako správca konkurznej podstaty Régie des Quartiers de Tubize ASBL

(vec C-104/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail de Nivelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: SD

Žalovaní: Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, konajúci ako správca konkurznej podstaty Régie des Quartiers de Tubize ASBL

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 3, 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času1 v spojení s článkom 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie, ako aj článkom 4 ods. 1, článkom 11 ods. 3 a článkom 16 ods. 3 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci2 – v rozsahu, v akom bránia právnej úprave členského štátu, ktorá neukladá zamestnávateľom povinnosť zaviesť systém, ktorý umožní merať dĺžku denného pracovného času odpracovaného každým pracovníkom (rozsudok C-55/18 zo 14. mája 2019) – vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby vnútroštátna právna úprava, v prejednávanom prípade článok 1315 belgického Code civil (Občiansky zákonník) ukladajúci povinnosť preukázať existenciu povinnosti tomu, kto sa domáha jej splnenia, nestanovila presunutie dôkazného bremena v prípade, keď sa pracovník dovoláva prekročenia svojho bežného pracovného času, ak:

táto vnútroštátna právna úprava, v prejednávanom prípade belgická právna úprava, neukladá zamestnávateľom povinnosť zaviesť spoľahlivý systém, ktorý umožní merať dĺžku denného pracovného času odpracovaného každým pracovníkom,

a zamestnávateľ dobrovoľne nezaviedol takýto systém,

takže pre pracovníka je z vecného hľadiska nemožné preukázať, že došlo k takémuto prekročeniu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381.

2 Ú. v. EÚ L 183, 1989, s. 1; Mim. vyd. 05/001, s. 349.