Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 10. januar 2020 – Flightright GmbH mod Eurowings GmbH

(Sag C-10/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Flightright GmbH

Sagsøgt: Eurowings GmbH

Præjudicielle spørgsmål

Skal bestemmelsen om kompensation ved aflysning i artikel 5, sammenholdt med artikel 7, i forordning (EF) nr. 261/2004 1 fortolkes således, at også passagerer, der transporteres til det endelige bestemmelsessted ved en omlægning af rejsen mere end en time før det planlagte afgangstidspunkt og herefter med den alternative transport ankommer tidligere til dette endelige bestemmelsessted, end det havde været tilfældet med den planlagte (aflyste) flyvning, modtager en kompensation, idet forordningens artikel 7 anvendes analogt?

a)    Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Kan denne kompensation, der principielt skal ydes i henhold til artikel 7, stk. 1, herefter, afhængigt af flyvningens længde, nedsættes i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 261/2004, når ankomsttidspunktet for den omlagte rejse ligger før det planlagte ankomsttidspunkt for den oprindeligt reserverede flyvning?

b)    Såfremt det andet spørgsmål, litra a), besvares bekræftende: Er det udelukket at nedsætte kompensationen, når ankomsttidspunktet for den omlagte rejse ligger for længe før det planlagte ankomsttidspunkt på den oprindeligt reserverede flyvning, f.eks. mere end tre timer?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46, s. 1).