Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 10 Ιανουαρίου 2020 – Flightright GmbH κατά Eurowings GmbH

(Υπόθεση C-10/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Düsseldorf

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Flightright GmbH

Εναγομένη: Eurowings GmbH

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Έχει η ρύθμιση περί καταβολής αποζημιώσεως σε περίπτωση ματαιώσεως πτήσης, σύμφωνα με το άρθρο 5, σε συνδυασμό με το άρθρο 7, του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 , την έννοια ότι οι επιβάτες οι οποίοι μεταφέρονται στον τελικό προορισμό τους με άλλη πτήση, η οποία αναχωρεί κατά μία και πλέον ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχωρήσεως και φθάνουν στον τελικό προορισμό τους με την άλλη πτήση νωρίτερα από ό,τι θα έφθαναν με την προγραμματισμένη (ματαιωθείσα) πτήση, δικαιούνται επίσης αποζημίωση βάσει κατ’ αναλογίαν εφαρμογής του άρθρου 7 του κανονισμού;

2)    α)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα 1: Μπορεί να μειωθεί το ύψος της βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, κατ’ αρχήν καταβλητέας αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 261/2004, ανάλογα με την απόσταση της πτήσεως, όταν η ώρα αφίξεως σε περίπτωση μεταφοράς με άλλη πτήση είναι ενωρίτερη από την προγραμματισμένη ώρα αφίξεως της πτήσεως για την οποία έγινε η αρχική κράτηση;

β)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα 2, στοιχείο α΄: Υφίσταται λόγος αποκλεισμού της δυνατότητας μειώσεως της αποζημιώσεως, όταν η ώρα αφίξεως σε περίπτωση μεταφοράς με άλλη πτήση είναι κατά πολύ ενωρίτερη από την προγραμματισμένη ώρα αφίξεως της πτήσεως για την οποία έγινε η αρχική κράτηση, ήτοι κατά τρεις και άνω ώρες;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).