Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 10 januari 2020 – Flightright GmbH mot Eurowings GmbH

(Mål C-10/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Kärande: Flightright GmbH

Svarande: Eurowings GmbH

Tolkningsfrågor

1.    Ska bestämmelserna om kompensation vid inställd flygning i artikel 5 i förordning nr 261/2004,1 jämförd med artikel 7 i den förordningen, tolkas på så sätt att även passagerare som erbjuds ombokning och omdirigeras till den slutliga bestämmelseorten mer än en timme före den tidtabellsenliga ankomsttiden och som med den alternativa flygningen således ankommer tidigare till den slutliga bestämmelseorten än vad som hade varit fallet med den planerade (inställda) flygningen har rätt till kompensation, enligt en analog tillämpning av artikel 7 i förordningen?

2.    

a)    Om fråga 1 besvaras jakande: Kan denna kompensation, som i princip ska utgå enligt artikel 7.1 i förordning nr 261/2004, i sådant fall minskas enligt artikel 7.2 i förordningen, beroende på flygningens avstånd, om ankomsttiden för den ombokade flygningen ligger före den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen?

b)    Om fråga 2 a besvaras jakande: Saknas möjlighet att minska kompensationen, om ankomsttiden för den ombokade flygningen ligger alltför långt före den tidtabellsenliga ankomsttiden (till exempel mer än tre timmar)?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).