Определение на Съда (осми състав) от 30 април 2020 г. —
flightright

(Дело C939/19)

„Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Обезщетяване на пътниците при отмяна на полет — Голямо закъснение — Право на обезщетение — Разстояние, което следва да се взема предвид — Полет с междинно спиране — Свързани полети — Отчитане на общото разстояние на полета или само на отсечката, в която е отменен“

Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Обезщетяване и помощ на пътниците — Голямо закъснение на полет — Свързани полети — Право на обезщетение — Изчисляване на размера на обезщетението — Разстояние, което следва да се взема предвид — Отчитане на цялото разстояние на полета от мястото на отпътуване на първия полет до крайния пункт на пристигане

(член 7, параграф 1 от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 19—22 и диспозитива)

Диспозитив

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се определи размерът на обезщетението при голямо закъснение, когато въздушният превоз е резервиран от пътника като едно цяло, но се състои от два или повече полета, следва да се взема предвид общото разстояние от мястото на отпътуване на първия полет до крайния пункт на пристигане, и то включително ако само последният от съответните полети е имал такова закъснение.