Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2020 – Flightright

(Υπόθεση C-939/19)

«Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Αεροπορικές μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 – Aποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης – Mεγάλη καθυστέρηση – Δικαίωμα αποζημίωσης – Σχετική απόσταση – Πτήση με ενδιάμεση στάση – Πτήση με άμεση ανταπόκριση – Λήψη υπόψη της συνολικής απόστασης της πτήσης ή μόνο του ματαιωθέντος σκέλους»

Μεταφορές – Αεροπορικές μεταφορές – Κανονισμός 261/2004 – Αποζημίωση των επιβατών και παροχή βοήθειας σε αυτούς – Μεγάλη καθυστέρηση της πτήσης – Πτήση με ανταπόκριση – Δικαίωμα αποζημίωσης – Υπολογισμός του ύψους της αποζημίωσης – Απόσταση που λαμβάνεται υπόψη – Λήψη υπόψη της συνολικής απόστασης της πτήσης, από τον τόπο αναχώρησης της πρώτης πτήσης έως τον τελικό προορισμό

(Κανονισμός 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 7 § 1)

(βλ. σκέψεις 19-22 και διατακτ.)

Διατακτικό

Ο κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης στο πλαίσιο αεροπορικής μεταφοράς για την οποία ο επιβάτης έχει κάνει συνολικώς κράτηση και η οποία αποτελείται από δύο ή περισσότερες πτήσεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνολική απόσταση από τον τόπο αναχώρησης της πρώτης πτήσης έως τον τελικό προορισμό, έστω και αν την εν λόγω καθυστέρηση εμφάνισε μόνον η τελευταία από τις επίμαχες πτήσεις.