Определение на Съда (шести състав) от 29 април 2020 г. —
Rosellò/Италия

(Дело C747/19 P)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Иск за реализиране на извъндоговорната отговорност на държава членка“

1.      Обжалване — Основания — Явна недопустимост или неоснователност на твърденията за наличието на основания — Отхвърляне с мотивирано определение във всеки един момент, без провеждане на устна фаза на производството

(член 181 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 7)

2.      Съдебно производство — Искане за отмяна или за обезщетение, подадено от физическо лице срещу държава членка — Явна липса на компетентност на Общия съд — Недопустимост

(член 268 ДФЕС и член 340, трета и четвърта алинея ДФЕС)

(вж. т. 12—14)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като отчасти явно неоснователна и отчасти явно безпредметна.

2)

Г‑н Jorge Minguel Rosellò понася направените от него съдебни разноски.