Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) 5. februára 2020 – VAS „Latvijas dzelzceļš“/Valsts dzelzceļa administrācija

(vec C-60/20)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administratīvā apgabaltiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: VAS „Latvijas dzelzceļš“

Odporkyňa v odvolacom konaní: Valsts dzelzceļa administrācija

Prejudiciálne otázky

1.    Možno článok 13 ods. 2 a 6 smernice 2012/341 (článok 15 ods. 5 a 6 nariadenia 2017/2177)2 uplatniť takým spôsobom, že regulačný orgán môže vlastníkovi infraštruktúry, ktorý nie je prevádzkovateľom servisného zariadenia, uložiť povinnosť zabezpečiť prístup k službám?

2.    Má sa článok 13 ods. 6 smernice 2012/34 (článok 15 ods. 5 a 6 nariadenia 2017/2177) vykladať v tom zmysle, že umožňuje vlastníkovi budovy ukončiť nájomný vzťah a uskutočniť premenu servisného zariadenia?

3.    Má sa článok 13 ods. 6 smernice 2012/34 (článok 15 ods. 5 a 6 nariadenia 2017/2177) vykladať v tom zmysle, že ukladá regulačnému orgánu len povinnosť preskúmať, či sa prevádzkovateľ servisného zariadenia (v prejednávanej veci vlastník servisného zariadenia) skutočne rozhodol uskutočniť premenu servisného zariadenia?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012 , ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 32).

2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 307, 2017, s. 1).