Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 16 december 2019 – Fluctus s.r.o. m.fl.

(Mål C-920/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parter i det nationella målet

Klagande: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI

Motpart: Landespolizeidirektion Steiermark

Ytterligare deltagare i förfarandet: Finanzpolizei Team 96 für das Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 56 FEUF tolkas på så sätt att det vid bedömningen av en koncessionshavares reklammetoder, vilka i EU-domstolens fasta praxis har ansetts otillåtna när det finns ett statligt hasardspelsmonopol har betydelse huruvida marknaden för hasardspel totalt sett faktiskt har växt under den relevanta perioden, eller räcker det att reklamen syftar till att locka till aktivt deltagande i spelet, till exempel genom att spelet banaliseras, genom att det skapas en positiv image för spelet genom att intäkterna används för verksamhet av allmänintresse eller genom att dess dragningskraft förstärks genom anslående reklambudskap där stora spelvinster förespeglas?

2.    Ska artikel 56 FEUF vidare tolkas på så sätt att en monopolhavares reklammetoder under alla omständigheter innebär att monopolordningen inte är konsekvent, eller kan monopolinnehavaren, om privata aktörer genomför motsvarande reklamaktiviteter, också locka till aktivt deltagande i spelet, till exempel genom att spelet banaliseras, genom att spelet ges en positiv image eller genom att intäkterna används för verksamhet av allmänintresse eller genom att dess dragningskraft förstärks genom anslående reklambudskap där stora spelvinster förespeglas?

3.    Ska en domstol som inom ramen för sin behörighet ska tillämpa artikel 56 FEUF vara skyldig att ex officio säkerställa att dessa bestämmelser ges full verkan genom att underlåta att tillämpa varje nationell bestämmelse som enligt dess uppfattning strider häremot, även om det i ett konstitutionellt förfarande har fastställts att dessa bestämmelser är förenliga med unionsrätten?

____________