Žalba koju je 29. studenoga 2019. podnijela Camelia Manéa protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 12. rujna 2019. u predmetu T-225/18, Manéa protiv CdT-a

(predmet C-892/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žaliteljica: Camelia Manéa (zastupnik: M.-A. Lucas, odvjetnik)

Druga stranka u žalbenom postupku: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Žalbeni zahtjev

Žaliteljica od Suda zahtijeva da:

ukine presudu od 12. rujna 2019. (T-225/18) ;

vrati predmet na ponovno odlučivanje i prihvati zahtjev koji je žaliteljica podnijela u prvostupanjskom postupku :

naloži CdT-u snošenje postupovnih troškova u oba stupnja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje žalbe žaliteljica ističe sedam žalbenih razloga.

Prvi žalbeni razlog, koji se odnosi na točku 36. do 38. pobijane presude, temelji se na iskrivljavanju činjeničnog i pravnog temelja prvog tužbenog razloga.

Drugi žalbeni razlog, vezan za točku 43. pobijane presude, temelji se na povredi pravila o dokazivanju, materijalno netočnoj procjeni koja počiva na nepotpunom ispitivanju spisa, iskrivljavaju dokaza i sadržaja spisa.

Treći žalbeni razlog, vezan za točku 44. pobijane presude, temelji se na kontradiktornom obrazloženju, iskrivljavanju ili materijalno netočnoj procjeni odluke od 10. lipnja 2016., koje proizlazi iz nepotpunog ispitivanja spisa, kao i na povredi obveza povrata u prijašnje stanje uzimajući u obzir zakonitost.

Četvrti žalbeni razlog, vezan za točku 55. pobijane presude, temelji se na iskrivljavanju obrazloženja odluke od 29. svibnja 2017.

Peti žalbeni razlog, vezan za točku 56. pobijane presude, temelji se na iskrivljavanju tužbenog razloga vezanog za nepoštovanje obveze obrazloženja.

Šesti žalbeni razlog, koji se temelji na kontradiktornosti između točaka 81. i 83. pobijane presude.

Sedmi žalbeni razlog, vezan za točku 84. pobijane presude, koji se temelji na iskrivljavanju argumenata, materijalno netočnoj ocjeni koja proizlazi iz nepotpune ocjene spisa, kao i na nedostatnosti odgovora Općeg suda na žaliteljičinu argumentaciju.

____________