Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 12 września 2019 r. w sprawie T-225/18, Manéa / CdT, wniesione w dniu 29 listopada 2019 r. przez Camelię Manéę

(Sprawa C-892/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Camelia Manéa (przedstawiciel: M.-A. Lucas, avocat)

Druga strona postępowania: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku z dnia 12 września 2019 r. (sprawa T-225/18);

ponowne orzeczenie w przedmiocie skargi i uwzględnienie żądań wnoszącej odwołanie zawartych w jej piśmie wszczynającym postępowanie w pierwszej instancji;

obciążenie CdT kosztami postępowania w obu instancjach.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnosząca je podnosi siedem zarzutów.

Zarzut pierwszy, dotyczący pkt 36–38 zaskarżonego wyroku, jest oparty na przeinaczeniu stanu faktycznego i prawnego opisanego w pierwszym zarzucie skargi.

Zarzut drugi, dotyczący pkt 43 zaskarżonego wyroku, jest oparty na naruszeniu zasad postępowania dowodowego, na nieprawidłowej ocenie materialnoprawnej wynikającej z niekompletnego przeanalizowania akt sprawy, na przeinaczeniu materiału dowodowego oraz na przeinaczeniu jednego z dokumentów zawartych w aktach.

Zarzut trzeci, dotyczący pkt 44 zaskarżonego wyroku, jest oparty na wewnętrznej sprzeczności uzasadnienia, przeinaczeniu lub nieprawidłowej ocenie materialnoprawnej decyzji z dnia 10 czerwca 2016 r., co stanowi wynik niekompletnego przeanalizowania akt sprawy, a także na naruszeniu obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego z uwagi na zasadę legalności.

Zarzut czwarty, dotyczący pkt 55 zaskarżonego wyroku, jest oparty na przeinaczeniu uzasadnienia decyzji z dnia 29 maja 2017 r.

Zarzut piąty, dotyczący pkt 56 zaskarżonego wyroku, jest oparty na przeinaczeniu zarzutu skargi odnoszącego się do niedopełnienia obowiązku uzasadnienia.

Zarzut szósty jest oparty na sprzeczności między pkt 81 i 83 zaskarżonego wyroku.

Zarzut siódmy, dotyczący pkt 84 zaskarżonego wyroku, jest oparty na wypaczeniu argumentacji, na nieprawidłowej ocenie materialnoprawnej wynikającej z niekompletnego przeanalizowania akt sprawy, a także na niewystarczającym charakterze odpowiedzi Sądu na argumentację wnoszącej odwołanie.

____________