Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 10. decembrī Esim Chemicals GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 9. oktobra spriedumu lietā T713/18 Esim Chemicals/EUIPO

(Lieta C902/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Esim Chemicals GmbH (pārstāvji: I. Rungg un I. Innerhofer, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2020. gada 3. marta rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Esim Chemicals GmbH pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________