Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Španělsko) dne 22. ledna 2020 – RH v. AB Volvo a další

(Věc C-30/20)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: RH

Žalované: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europ GmbH, Volvo Lastvagnar AB y Volvo Group España S.A.

Předběžná otázka

Musí být čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady1 (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, který stanoví, že osoba, která má bydliště v některém členském státě, může být v jiném členském státě žalována: „[...] ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti u soudu místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události“, vykládán v tom smyslu, že stanoví pouze mezinárodní příslušnost soudů členského státu, v němž se uvedené místo nachází, takže pro určení místně příslušného vnitrostátního soudu v rámci tohoto státu je odkazováno na vnitrostátní procesní normy, nebo musí být vykládán jako smíšená norma, která určuje přímo jak mezinárodní příslušnost, tak vnitrostátní místní příslušnost, bez nutnosti použít vnitrostátní právní úpravu?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 351, s. 1