Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Spanien) den 22 januari 2020 – RH mot AB Volvo m.fl.

(Mål C-30/20)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Parter i det nationella målet

Kärande: RH

Svarande: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Volvo Lastvagnar AB och Volvo Group España S.A.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/20121 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, mot bakgrund av att den föreskriver att talan mot en person som har hemvist i en medlemsstat får väckas i en annan medlemsstat ”om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen för den ort där skadan inträffade eller kan inträffa”, tolkas så, att den bara fastställer den internationella behörigheten för domstolarna i den medlemsstat där denna ort är belägen, vilket innebär att de nationella processrättsliga bestämmelserna ska tillämpas för att precisera vilken nationell domstol som har lokal behörighet inom den staten, eller ska den tolkas så, att den är en blandad bestämmelse som därmed direkt avgör såväl den internationella behörigheten som den nationella lokala behörigheten, utan att den nationella rätten behöver tillämpas?

____________

1 EUT L 351, 2012, s. 1.