Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Ιταλία) στις 14 Ιανουαρίου 2020 – MC κατά U.T.G. - Prefettura di Foggia

(Υπόθεση C-17/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: MC

Καθής: U.T.G. - Prefettura di Foggia

Προδικαστικό ερώτημα

Είναι τα άρθρα 91, 92 και 93 του Decreto Legislativo [νομοθετικού διατάγματος] αριθ. 159, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, καθόσον δεν προβλέπουν την κατά τη διαδικασία τήρηση της αρχής της εκατέρωθεν ακροάσεως υπέρ προσώπου εις βάρος του οποίου η διοίκηση προτίθεται να εκδώσει έκθεση στοιχείων προβλέπουσα απαγόρευση με σκοπό την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, συμβατά με την αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως, όπως έχει διαμορφωθεί και αναγνωρισθεί ως αρχή του δικαίου της Ένωσης;

____________