Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour du travail de Liège (Belgia) on esittänyt 10.2.2020 – Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) v. M.

(asia C-67/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour du travail de Liège

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Vastapuoli: M.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko turvapaikanhakijan, jota on kehotettu pyytämään kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa käsittelyä toisessa jäsenvaltiossa, käytettävissä oleva kansallisessa lainsäädännössä säädetty oikeussuojakeino, jolla ei ole lykkäävää vaikutusta ja jolla voi olla lykkäävä vaikutus vain siinä tapauksessa, että välittömästi uhkaavan siirron vuoksi kyseessä on vapaudenmenetys, Dublin III -asetuksen1 27 artiklassa tarkoitettu tehokas oikeussuojakeino?

Onko Dublin III -asetuksen 27 artiklassa tarkoitettu tehokas oikeussuojakeino ymmärrettävä siten, että sillä estetään ainoastaan siirtopäätöstä koskevan muutoksenhaun käsittelyn ajaksi määrätyn siirtotoimenpiteen pakkotäytäntöönpano, vai kielletäänkö sillä kaikki maastapoistamista valmistelevat toimenpiteet, kuten siirtäminen sellaisten turvapaikanhakijoiden, joita on pyydetty käsittelemään turvapaikkahakemuksensa jossakin toisessa Euroopan maassa, paluumatkan järjestävään keskukseen?

____________

1 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 (EUVL 2013, L 180, s. 31).