Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2020 Řeckou republikou proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 19. prosince 2019 ve věci T-14/18, Řecká republika v. Evropská komise

(Věc C-106/20P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Řecká republika (zástupkyně: E. Tsaousi, E. Leftheriotou a A. Vasilopoulou)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr vyhověl kasačnímu opravnému prostředku a zrušil napadený rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 19. prosince 2019 ve věci T-14/18, kterým byla zamítnuta žaloba podaná Řeckou republikou dne 16. ledna 2018 na zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/2014 ze dne 8. listopadu 2017, vyhověl uvedené žalobě a zrušil rozhodnutí Komise v rozsahu, v němž z financování Evropskou unií vylučuje výdaje vynaložené Řeckou republikou na podpory na plochu za rok žádosti 2014 a odpovídající 5 % celkové výše výdajů vynaložených na podpory týkající se pastvin v čisté výši 12 482 555,68 eur. Mimoto navrhuje uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá žalobkyně tři důvody.

Konkrétně první důvod kasačního opravného prostředku se týká té části napadeného rozsudku, v níž Tribunál zamítl žalobní důvod, který Řecká republika předložila na jednání, na základě ad hoc oznámení rozsudku Soudního dvora ve věci C-341/17 P dne 16. května 2019. První část prvního důvodu kasačního opravného prostředku vychází z porušení procesních pravidel a práva na účinnou soudní ochranu v rozsahu, v němž Tribunál v napadeném rozsudku odmítl uvedený žalobní důvod Řecké republiky jako nepřípustný, přičemž uvedl nedostatečné a rozporné odůvodnění. Druhá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného výkladu a použití článku 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, jakož i z rozporného a nedostatečného odůvodnění napadeného rozsudku v části, v níž Tribunál rozhodl, že argument Řecké republiky je irelevantní.

Druhý a třetí důvod kasačního opravného prostředku se týkají té části napadeného rozsudku, v níž Tribunál zamítl ostatní žalobní důvody znějící na zrušení. Konkrétně druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že napadený rozsudek zkreslil obsah důkazů předložených v řízení, zejména celkový přehled o odhadovaných údajích 79 664 zemědělců, kteří obdrželi podpory týkající se pastvin, neoprávněně vyplacené částky a sankční částky vybrané od Řecké republiky, takže je stižen protiprávností a rozporným a nedostatečným odůvodněním.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného výkladu a použití čl. 31 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1290/2005, čl. 52 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1306/2013, a čl. 12 odst. 1 až 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, z porušení pokynů v dokumentech Komise VI533097 a C(2015) 3675, z porušení povinnosti uvést odůvodnění (článek 296 SFEU), z nesprávného uplatnění pravidel provádění důkazů (rozložení důkazního břemene tak, že bylo požadováno, aby Řecká republika předložila probatio diabolica), jakož i z nesprávného výkladu a uplatnění zásad non venire contra factum proprium, ne bis in idem a obecné zásady proporcionality. Mimoto je napadený rozsudek odůvodněn nedostatečně a rozporně.

____________