Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 18.11.2019 – Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A. v. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Autorità di bacino del Po

(asia C-835/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A.

Vastapuolet: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Autorità di bacino del Po

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko [Euroopan unionin] oikeus ja erityisesti direktiivissä [2014/23]1 vahvistetut periaatteet, tarkemmin sanottuna sen johdanto-osan 68 perustelukappaleessa ja 30 artiklassa tarkoitettu vapaus valita hankintamenettelyt avoimuuden ja [yhdenvertaisen] kohtelun periaatteiden rajoissa, konsessioiden antamisen yhteydessä esteenä 18.4.2016 annetun asetuksen (decreto legislativo) nro 50 178 §:n 8-bis momentin kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa viranomaisia kielletään ehdottomasti antamasta päättyneitä tai päättymässä olevia moottoritiekonsessioita turvautumalla hankerahoitusta koskevassa kyseisen asetuksen 183 §:ssä tarkoitettuihin menettelyihin?

____________

1 Käyttöoikeussopimusten tekemisestä 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUVL 2014, L 94, s.1).