Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte di appello di Napoli (Itálie) dne 22. ledna 2020 – TJ v. Balga Srl

(Věc C-32/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte di appello di Napoli

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: TJ

Odpůrkyně: Balga Srl

Předběžné otázky

1)    Musí být článek 30 [Listiny základních práv Evropské unie] vykládán v tom smyslu, že v případě neoprávněných hromadných propouštění uznává právo na ochranu, která je kvalifikována parametry účinnosti, efektivity, přiměřenosti a odrazujícího účinku, jelikož tyto požadavky tvoří povahu sankcí stanovených „unijním právem“ k zajištění dodržování základních hodnot, které vnitrostátní předpisy – nebo aplikační praxe – jež zajišťují konkrétní sankční opatření proti neoprávněnému propuštění, musí dodržovat? Představují v důsledku toho výše uvedené parametry vnější omezení, které je relevantní a použitelné v soudním řízení pro účely pravomocí přiznaných vnitrostátnímu soudu za účelem sladění vnitrostátní právní úpravy nebo vnitrostátní praxe provádějící směrnici 98/59/ES1 s unijním právem?

2)     Musí být článek 30 [Listiny základních práv Evropské unie] za účelem vymezení úrovně ochrany uložené unijním právním řádem v případě neoprávněného hromadného propouštění vykládán s „náležitým zřetelem“ a tedy s relevantním zohledněním hmotněprávního významu článku 24 revidované Evropské sociální charty, na kterou je odkazováno ve vysvětleních [k Listině základních práv Evropské unie], tak jak vyplývá z rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva, a brání tedy unijní právo takové vnitrostátní právní úpravě a aplikační praxi, která vyloučením opatření spočívajícího v opětovném přijetí do zaměstnání omezuje ochranu pouze na nápravu spočívající v odškodnění, které je charakterizováno horní hranicí vypočtenou podle prioritního kritéria odpracovaných let a nikoli podle náhrady škody, která byla pracovníkovi způsobena z důvodu ztráty jeho zdroje příjmů?

3)    Musí tedy vnitrostátní soud při posuzování slučitelnosti vnitrostátních předpisů, které provádí nebo zavádí opatření ochrany v případě neoprávněného hromadného propouštění (z důvodu porušení výběrových kritérií), zohlednit obsah Evropské sociální charty vyplývající z rozhodnutí [Evropského výboru pro sociální práva] a v každém případě považovat za nezbytnou plnou ochranu spočívající v náhradě škody plynoucí z hospodářských důsledků vyplývajících ze ztráty pracovní smlouvy nebo v zásadě obdobnou ochranu?

4)    Brání články 20, 21, 34 a 47 [Listiny základních práv Evropské unie] zavedení takové právní úpravy nebo aplikační praxe ze strany členského státu, jež provádí směrnici 98/59/ES, která stanoví pouze pro pracovníky přijaté do zaměstnání po 7. březnu 2015, kteří jsou zahrnuti do tohoto postupu [hromadného propouštění], sankční systém, který vylučuje, na rozdíl od toho, co je zajištěno pracovníkům podřízeným stejnému postupu, ale přijatým do zaměstnání před tímto datem, opětovné přijetí do zaměstnání a v každém případě nápravu důsledků vyplývajících ze ztráty příjmu a ztráty sociálního zabezpečení, přičemž přiznává výhradně odškodnění charakterizované částkou určenou primárně na základě kritéria odpracovaných let, čímž tedy na základě data přijetí do zaměstnání rozlišuje sankci, a to takovým způsobem, že vytváří rozdíl v úrovních ochrany založených na výše uvedeném kritériu a nikoli na skutečných důsledcích, které byly způsobeny nespravedlivou ztrátou zdroje příjmů?

____________

1     Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění (Úř. věst. 1998, L 225, s. 16).