Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte di appello di Napoli (Italia) on esittänyt 22.1.2020 – TJ v. Balga Srl

(asia C-32/20)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte di appello di Napoli

Pääasian asianosaiset

Valittaja: TJ

Vastapuoli: Balga Srl

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko perusoikeuskirjan 30 artiklaa tulkittava siten, että siinä vahvistetaan perusteettomien joukkovähentämisten tapauksessa oikeus suojaan, jonka on oltava tehokas, vaikuttava, asianmukainen ja varoittava, koska unionin oikeudessa edellytetään tällaisia perusarvojen turvaamiseksi asetettavia seuraamuksia, ja kansallisen säännöksen – tai soveltamiskäytännön – jolla perusteettomiin irtisanomisiin sovellettavat seuraamukset pannaan käytännössä täytäntöön, on oltava yhteensopiva sen kanssa? Ovatko mainitut arviointiperusteet näin ollen sellainen merkityksellinen ulkoinen rajoitus, jota kansalliset tuomioistuimet voivat käyttää tuomioistuinmenettelyssä voidakseen sovittaa direktiivin 98/59/EY1 täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä tai soveltamiskäytäntöä yhteensopivaksi unionin oikeuden kanssa?

Onko unionin oikeudessa tarkoitettua perusteettomaan joukkovähentämiseen sovellettavan suojan tasoa määritettäessä perusoikeuskirjan 30 artiklaa tulkittava siten, että otetaan ”asianmukaisesti huomioon” ja siten pidetään merkityksellisenä tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan, johon viitataan perusoikeuskirjan selityksissä, 24 artiklan aineellista merkitystä, sellaisena kuin se ilmenee Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean päätöksissä, ja onko unionin oikeus näin ollen esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle ja soveltamiskäytännölle, jolla suljetaan pois mahdollisuus työsuhteen palauttamiseen, ja rajoitetaan suoja siten pelkästään korvaukseen, jolle on asetettu enimmäismäärä, joka määritetään ensisijaisesti palvelusajan perusteella eikä työntekijän toimeentulonsa menetyksen vuoksi kärsimän vahingon korvaamisen perusteella?

Onko kansallisen tuomioistuimen, joka arvioi (valintaperusteiden noudattamatta jättämisen vuoksi) perusteettomien joukkovähentämisten yhteydessä sovellettavan suojan tasoa koskevan kansallisen täytäntöönpanosäännöksen tai toimen yhteensopivuutta, otettava näin ollen huomioon Euroopan sosiaalisen peruskirjan sisältö sellaisena kuin se ilmenee [unionin] toimielinten päätöksistä ja katsottava, että työsopimuksen menetyksestä johtuvia taloudellisia seurauksia vastaan tarkoitetun suojan on oltava tyydyttävä ja täysimääräinen tai ainakin lähes täysimääräinen?

Ovatko perusoikeuskirjan 20, 21, 34 ja 47 artikla esteenä sellaiselle jäsenvaltion direktiivin 98/59/EY täytäntöönpanolainsäädännölle tai soveltamiskäytännölle, jonka mukaan samassa [joukkovähentämis]menettelyssä niihin työntekijöihin, joiden työsopimus on tehty 7.3.2015 jälkeen, toisin kuin niihin työntekijöihin, joiden työsopimus on tehty ennen mainittua päivää, sovelletaan järjestelmää, johon ei kuulu oikeutta työsuhteen palauttamiseen eikä muuhun ansiotulon ja sosiaaliturvan menetyksen seurausten korvaamiseen, ja myönnetään yksinomaan ensisijaisesti palvelusajan perusteella laskettava korvaus, jolloin seuraamukset vaihtelevat työsopimuksen tekemispäivän mukaan ja syntyy tilanne, jossa suojan taso perustuu mainittuun työsuhteen kestoon eikä perusteettoman toimeentulon menetyksen tosiasiallisiin seurauksiin?

____________

1 Työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.7.1998 annettu neuvoston direktiivi 98/59/EY (EYVL 1998, L 225, s. 16).