2020 m. sausio 22 d. Corte di appello di Napoli (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TJ / Balga Srl

(Byla C-32/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte di appello di Napoli

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: TJ

Kita apeliacinio proceso šalis: Balga Srl

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 30 straipsnis aiškintinas taip, kad juo neteisėtų kolektyvinių atleidimų iš darbo atveju pripažįstama teisė į apsaugą, kuriai taikomi veiksmingumo, efektyvumo, tinkamumo ir atgrasymo kriterijai, o šiais kriterijais, atitinkančiais „Sąjungos teisėje“ numatytų sankcijų požymius, siekiama apsaugoti pagrindines vertybes, kurias atitikti turi nacionalinės teisės nuostata arba praktika, remiantis kuria taikoma konkreti sankcija nepagrįsto atleidimo iš darbo atveju turi atitikti šias vertybes? Ar dėl to minėti kriterijai laikytini svarbiu išoriniu apribojimu, kuriuo nagrinėdamas bylą gali remtis nacionalinis teismas tam, kad Direktyvą 98/59/EB1 įgyvendinantys nacionalinės teisės aktai arba praktika būtų suderinti su ES teise?

2.    Ar apibrėžiant Sąjungos teisės sistemoje nustatytą apsaugos lygį neteisėto kolektyvinio atleidimo iš darbo atveju Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 30 straipsnis aiškintinas skiriant „deramą dėmesį“, t. y. laikant reikšmingomis Išaiškinimuose nurodomos pataisytos Europos socialinės chartijos 24 straipsnio nuostatas, kaip jos išaiškintos Europos socialinių teisių komiteto sprendimuose, ir ar dėl to Sąjungos teisei prieštarauja nacionalinės teisės aktai ir praktika, kuriais, nenumatant galimybės grąžinti darbuotojo į jo darbo vietą, apsauga apribojama tik kompensacija, o jos maksimalus dydis nustatomas pirmiausia atsižvelgiant į darbo stažą, o ne į darbuotojo dėl prarasto pragyvenimo šaltinio patirtą žalą?

3.    Ar nacionalinis teismas, vertindamas vidaus teisės nuostatos, kuria įgyvendinama ar nustatoma apsaugos priemonė neteisėtų kolektyvinių atleidimų iš darbo atveju (pažeidus atrankos kriterijus), atitiktį, turi atsižvelgti į Europos socialinės chartijos, kaip ji aiškinama joje nurodytų institucijų sprendimuose, turinį ir todėl laikyti, kad būtina taikyti apsaugą, kuria būtų visiškai arba bent jau iš esmės atkurtos dėl darbo sutarties nutraukimo kilusios ekonominės pasekmės?

4.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20, 21, 34 ir 47 straipsniams prieštarauja Direktyvą 98/59/EB įgyvendinantys valstybės narės teisės aktai arba praktika, pagal kuriuos dėl [kolektyvinio atleidimo iš darbo] procedūros, taikytos po 2015 m. kovo 7 d. įdarbintiems darbuotojams, numatyta sankcijų sistema, priešingai nei numatyta dėl tos pačios procedūros, taikytos anksčiau įdarbintiems darbuotojams, neapima darbuotojo grąžinimo į darbo vietą ir pagal kurią bet kuriuo atveju neatkuriamos dėl pajamų ir socialinės apsaugos praradimo kilusios pasekmės, pripažįstant tik kompensaciją, kurios dydis nustatomas pirmiausia atsižvelgiant į darbo stažą, taigi diferencijuojant sankcijas pagal įdarbinimo datą ir taip sukuriant skirtingo lygio apsaugą, grindžiamą šiuo kriterijumi, o ne realiomis pasekmėmis, kilusiomis nepagrįstai praradus pragyvenimo šaltinį?

____________

1 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo (OL L 225, 1998, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 327).