Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte di appello di Napoli (Italija) 22. januarja 2020 – TJ/Balga Srl

(Zadeva C-32/20)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte di appello di Napoli

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: TJ

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Balga Srl

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 30 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da v primeru nezakonitega kolektivnega odpusta priznava pravico do varstva na podlagi parametrov učinkovitosti, jasnosti, ustreznosti in odvračilnosti, saj te zahteve tvorijo značaj sankcij, ki jih predvideva „pravo Unije“ za zaščito spoštovanja temeljnih pravic, v skladu s katerimi se morajo določbe nacionalnega prava – ali veljavni običaji – ki zagotavljajo izvajanje konkretnih kazenskih ukrepov proti vsakemu neupravičenemu odpustu, potrditi? Ali torej zgoraj navedeni parametri predstavljajo zunanjo mejo, ki je v sodbi pomembna in uporabna za namene tožb, priznanih nacionalnemu sodišču, zaradi prilagoditve nacionalnega prava ali nacionalne običaje v zvezi z izvajanjem Direktive 98/59/ES1 s pravom EU?

Ali je treba z namenom določanja stopnje varstva, ki jo določa pravni red Unije v primeru nezakonitega kolektivnega odpuščanja, člen 30 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da se „ustrezno upošteva“, in posledično sklicuje na stvarni pomen člena 24 revidirane Evropske socialne listine, navedene v pojasnilih, pripravljenih kot „vodilo za razlago“, kot izhaja iz sklepov Evropskega odbora za socialne pravice, in ali, posledično, pravo Unije nasprotuje nacionalnemu pravu in veljavnim običajem, ki, pri izključitvi ukrepa ponovne vrnitve na delovno mesto, varstvo omejuje zgolj na odškodninski ukrep, za katerega je značilna zgornja meja, določena na podlagi parametrov prednostnega merila službene dobe, in ne na povračilo škode, povzročene delavcu zaradi izgube njegovega vira za preživljanje?

Ali bi torej moralo nacionalno sodišče pri ocenjevanju stopnje združljivosti nacionalnega prava, ki izvaja, oziroma določa, ukrep varstva v primeru nezakonitega kolektivnega odpusta (zaradi kršitve meril za izbor) upoštevati pripravljeno vsebino Evropske socialne listine, ki izhaja iz odločitev njenih organov, in v vsakem primeru določa, da mora biti zagotovljeno ustrezno in polno varstvo ali tendenčno vsaj upoštevati gospodarske posledice, ki jih prinese izguba pogodbe o zaposlitvi?

Ali členi 20, 21, 34 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah nasprotujejo uvedbi prava ali veljavne prakse s strani države članice v zvezi z izvajanjem Direktive 98/59/ES, ki za zaposlene, katerih delovno razmerje je bilo sklenjeno po 7. marcu 2015 in ki so del tega postopka, predvideva sistem kazni, ki izključuje, za razliko od zavarovanja, zagotovljenega drugim delavcem, ki so del tega postopka, vendar so bili zaposleni pred tem datumom, ponovno vrnitev na delovno mesto in tudi odpravo posledic zaradi izgube dohodka in izgube socialne varnosti, ob čemer se prizna izključno odškodnina, znesek katere se prednostno določi na podlagi parametra delovne dobe, zato se na podlagi datuma zaposlitve razlikuje kazen, da se ustvarijo različne stopnje varstva, na podlagi zadnje navedenega merila in ne posledic, nastalih zaradi nepravične izgube vira za preživljanje?

____________

1 Direktiva Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 1998 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 327).