Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 6. veebruaril 2020 – UH versus Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland ja Attorney General

(kohtuasi C-64/20)

Kohtumenetluse keel: iiri

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: UH

Vastustajad: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland ja Attorney General

Eelotsuse küsimused

1.    Kas liikmesriigi kohtul on kaalutlusõigus jätta õiguskaitse kohaldamata, kuigi ta on tuvastanud, et liikmesriigi õiguses on jäetud rakendamata teatav Euroopa Liidu direktiivi aspekt, ja kui sellel kohtul on niisugune kaalutlusõigus, siis millised on olulised asjaolud, mida tuleb seoses selle kaalutlusõigusega arvesse võtta ja/või kas liikmesriigi kohtul on õigus võtta arvesse neidsamu asjaolusid, mida ta võtaks arvesse liikmesriigi õiguse rikkumist käsitledes?

2.    Kas liidu õiguses kehtivat vahetu õigusmõju põhimõtet riivaks see, kui liikmesriigi kohus ei kohaldaks käesoleval juhul õiguskaitset seetõttu, et jõustub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määruse (EL) 2019/61 (mille kohaldamine on edasi lükatud 28. jaanuarini 2022) artikkel 7, olgugi et liikmesriigi kohus on otsustanud, et liikmesriigi õiguses on jäetud rakendamata direktiivi 2001/82/EÜ2 artikli 61 lõikes 1, artikli 58 lõikes 4 ja artikli 59 lõikes 3 sätestatud kohustus, mille kohaselt veterinaarravimite pakendil ja etiketil peab olema tekst liikmesriigi ametlikes keeltes, st Iirimaal nii inglise kui ka iiri keeles?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/82/EÜ (ELT 2019, L 4, lk 43).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT 2001, L 311, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 3).