Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 25. februar 2020 – »VARCHEV FINANS« EOOD mod Komisia za finansov nadzor

(Sag C-95/20)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Administrativen sad Varna

Parter i hovedsagen

Kassationsappellant: »VARCHEV FINANS« EOOD

Kassationsindstævnt: Komisia za finansov nadzor

Præjudicielle spørgsmål

Indebærer artikel 56, stk. 2, sammenholdt med artikel 72, stk. 2, sammenholdt med bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 1 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv, at

- investeringsselskaber skal føre et særskilt, ensartet register (som database) med dokumentation for de egnetheds- og hensigtsmæssighedsvurderinger, der er gennemført for hver enkelt kunde, med det indhold, der er fastsat i artikel 25, stk. 2 og 3, i direktiv 2014/65/EU og artikel 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 (holde registret ajourført)?

Eller er det tilstrækkeligt, at de nævnte data findes hos investeringsselskabet og tilføjes den dokumentation, hvormed den enkelte kunde er registreret i kundekartoteket som omhandlet i artikel 25, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU, og at disse oplysninger lagres således, at den kompetente myndighed fremover kan anvende den, og i en sådan form og på en sådan måde, at betingelserne i artikel 72, stk. 1, i den delegerede forordning er opfyldt?

Indebærer artikel 72, stk. 2, sammenholdt med bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv, at

- investeringsselskaber skal føre et særskilt, ensartet register (som database) med dokumentation for de oplysninger, som alle kunder gives, om omkostninger og dertil knyttede gebyrer med det i artikel 45 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 fastsatte indhold (holde registret ajourført)?

Eller er det tilstrækkeligt, at de nævnte data findes hos investeringsselskabet og tilføjes den dokumentation, hvormed den enkelte kunde er registreret i kundekartoteket som omhandlet i artikel 25, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU, og at disse oplysninger lagres således, at den kompetente myndighed fremover kan anvende den, og i en sådan form og på en sådan måde, at betingelserne i artikel 72, stk. 1, i den delegerede forordning er opfyldt?

____________

1     EUT 2017, L 87, s. 1, som ændret ved EUT 2017, L2446, s. 12-28.