Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 25. februārī iesniedza Administrativen sad Varna (Bulgārija) – “VARCHEV FINANS” EOOD/Komisia za finansov nadzor

(Lieta C-95/20)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Varna

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: “VARCHEV FINANS” EOOD

Atbildētāja kasācijas tiesvedībā: Komisia za finansov nadzor

Prejudiciālie jautājumi

1) Vai atbilstoši KOMISIJAS DELEĢĒTĀS REGULAS (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem 1 , 56. panta 2. punktam, skatītam kopā ar 72. panta 2. punktu un I pielikumu, tiek prasīts, lai:

- ieguldījumu brokeru sabiedrības ved (aktualizē) pastāvīgu vienotu reģistru (kā datu banku) ar uzskaites datiem par katra klienta interesēs veiktajiem piemērotības un samērīguma novērtējumiem ar Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 2. un 3. punktā, kā arī KOMISIJAS 2016. gada 25. aprīļa DELEĢĒTĀS REGULAS (ES) 2017/565 50. pantā [tulkotāja piezīme: visdrīzāk ir domāts 56. pants] paredzēto saturu?

Vai arī pietiek ar to, ja iepriekš minētie dati ieguldījumu brokeru sabiedrībās ir pieejami un tiek pievienoti attiecīgā klienta dokumentācijai saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 5. punktu un šī informācija tiek uzglabāta tā, lai nākotnē to varētu izmantot kompetentā iestāde, un tādā veidā, lai tiktu ievēroti deleģētās 72. panta 1. punktā izvirzītie nosacījumi?

2) Vai atbilstoši KOMISIJAS DELEĢĒTĀS REGULAS (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem, 72. panta 2. punktam, skatītam kopā ar I pielikumu, tiek prasīts, lai:

- ieguldījumu brokeru sabiedrības ved (aktualizē) pastāvīgu vienotu reģistru (kā datu banku) ar uzskaites datiem par attiecīgajam klientam sniegto informāciju par izmaksām un saistītām maksām ar KOMISIJAS 2016. gada 25. aprīļa DELEĢĒTĀS REGULAS (ES) 2017/565 45. pantā (tulkotāja piezīme: visdrīzāk ir domāts 50. pants) paredzēto saturu?

Vai arī pietiek ar to, ja iepriekš minētā dokumentācija ieguldījumu brokeru sabiedrībās ir pieejama un tiek pievienota attiecīgā klienta uzskaites datiem saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 5. punktu un šī informācija tiek uzglabāta tā, lai nākotnē to varētu izmantot kompetentā iestāde, un tādā veidā, lai tiktu ievēroti Deleģētās regulas 72. panta 1. punktā izvirzītie nosacījumi?

____________

1 OV 2017, L 87, 1. lpp.