Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez l’Administrativen Sad Varna (Bułgaria) w dniu 25 lutego 2020 r. – VARCHEV FINANS/KOMISIA ZA FINANSOV NADZOR

(Sprawa C-95/20)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Administrativen sad Varna

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca w postępowaniu kasacyjnym: „VARCHEV FINANS „EOOD.

Strona przeciwna: Komisia za finansov nadzor

Pytania prejudycjalne

Czy art. 56 ust. 2 w związku z art. 72 ust. 2 w związku z załącznikiem I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/5651 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy wymaga, by:

    – firmy inwestycyjne prowadziły (utrzymywały) samodzielny jednolity rejestr (jako informacyjną bazę danych) z wpisami odnoszącymi się do dokonanych ocen odpowiedniości i adekwatności w stosunku do każdego klienta, o treści określonej w art. 25 ust. 2 i 3 dyrektywy 2014/65/UE, a także w art. 50 rozporządzenia delegowanego Komisji 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.?

Czy też wystarczające jest, że powyższe dane znajdują się w posiadaniu firmy inwestycyjnej i są załączone do akt danego klienta zgodnie z art. 25 ust. 5 dyrektywy 2014/65, zaś informacje te są przechowywane w sposób dostępny dla celów przyszłych czynności właściwego organu, w formie i w sposób zapewniający przestrzeganie warunków określonych w art. 72 ust. 1 rozporządzenia delegowanego?

Czy art. 72 ust. 2 w związku z załącznikiem I do rozporządzenia delegowanego 2017/565 wymaga, by:

– firmy inwestycyjne prowadziły (utrzymywały) samodzielny jednolity rejestr (jako informacyjną bazę danych) z wpisami odnoszącymi się do udzielonych każdemu klientowi informacji o kosztach i powiązanych opłatach, o treści określonej w art. 45 rozporządzenia delegowanego 2017/565, w odniesieniu do wszystkich klientów?

Czy też wystarczające jest, że powyższe dane znajdują się w posiadaniu firmy inwestycyjnej i są załączone do akt danego klienta zgodnie z art. 25 ust. 5 dyrektywy 2014/65, zaś informacje te są przechowywane w sposób dostępny dla celów przyszłych czynności właściwego organu, w formie i w sposób zapewniający przestrzeganie warunków określonych w art. 72 ust. 1 rozporządzenia delegowanego?

____________

1 Dz.U. 2017, L 87, s. 1.