Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 25 februari 2020 – ”VARCHEV FINANCE” EOOD mot Komisia za finansov nadzor

(Mål C-95/20)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Varna

Parter i det nationella målet

Klagande: ”VARCHEV FINANCE” EOOD

Motpart: Komisia za finansov nadzor

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 56.2 i, jämförd med artikel 72.2 i, jämförd med bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/5651 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet, tolkas så, att

– värdepappersföretag ska föra (och hålla uppdaterat) ett självständigt och enhetligt register (som databas) med uppgifter om de bedömningar om lämplighet och ändamålsenlighet som har gjorts för varje enskild kund med det innehåll som föreskrivs i artikel 25.2 och 25.3 i direktiv 2014/65/EU och artikel 50 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016?

Eller är det tillräckligt om ovannämnda uppgifter finns tillgängliga hos värdepappersföretaget och bifogas uppgifterna från respektive kund enligt artikel 25.5 i direktiv 2014/65/EU och dessa uppgifter lagras på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden för den behöriga myndigheten, och i en sådan form och på ett sådant sätt att villkoren i artikel 72.1 i den delegerade förordningen är uppfyllda?

2.    Ska artikel 72.2 i, jämförd med bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet, tolkas så, att

– värdepappersföretag ska föra (och hålla uppdaterat) ett självständigt och enhetligt register (som databas) med uppgifter om den information som varje kund har erhållit om kostnader och tillhörande avgifter med det innehåll som föreskrivs i artikel 45 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016?

Eller är det tillräckligt om ovannämnda uppgifter finns tillgängliga hos värdepappersföretaget och bifogas uppgifterna [på bulgariska ordagrant: akten, filen] från respektive kund enligt artikel 25.5 i direktiv 2014/65/EU och dessa uppgifter lagras på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden för den behöriga myndigheten, och i en sådan form och på ett sådant sätt att villkoren i artikel 72.1 i den delegerade förordningen är uppfyllda?

____________

1 EUT L 87, 2017, s. 1, rättelse i EUT L 246, 2017, s. 12-28.