Hogere voorziening ingesteld op 21 februari 2020 door Bruno Gollnisch tegen de beschikking van het Gerecht (Vijfde kamer) van 10 december 2019 in zaak T-319/19, Bruno Gollnisch/Europees Parlement

(Zaak C-122/20 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: Bruno Gollnisch (vertegenwoordiger: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Andere partij in de procedure: Europees Parlement

Conclusies

De beschikking van het Gerecht van 10 december 2019 in zaak T-319/19 vernietigen;

de zaak terugverwijzen naar het Gerecht voor een nieuwe uitspraak;

rekwirant het bedrag van 5 000 EUR toewijzen voor de in de onderhavige hogere voorziening gemaakte kosten;

het Europees Parlement verwijzen in de kosten.

Indien het Hof zich voldoende voorgelicht acht:

het geding ten gronde afdoen;

het besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 10 december 2018 tot wijziging van de uitvoeringsbepalingen van het Statuut van de leden van het Europees Parlement nietig verklaren;

de conclusies van rekwirant in eerste aanleg toewijzen, onverminderd de conclusies ten aanzien van de beschikking waartegen de hogere voorziening is gericht;

het Europees Parlement verwijzen in alle kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

In de beschikking is ten onrechte geoordeeld dat het litigieuze besluit rekwirant niet individueel raakte, dat dientengevolge zijn bezwaar van 27 februari 2019 geen precontentieuze procedure vormde, en dat aangezien die bezwaarprocedure niet in aanmerking werd genomen, de termijnen voor een beroep in rechte waren verstreken.

____________