4. märtsil 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C-125/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez ja M. Noll-Ehlers)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

tunnistada, et Hispaania Kuningriik on rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta1 artikli 13 lõiget 1 koostoimes XI lisaga, kuna alates 2010. aastast ületati piirkondades ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat ja ES1301 Madrid süstemaatiliselt ja pidevalt lämmastikdioksiidi (NO2) aasta piirtaset.

tunnistada, et Hispaania Kuningriik on rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artikli 13 lõiget 1 koostoimes XI lisaga, kuna alates 2010. aastast ületati piirkonnas ES1301 Madrid süstemaatiliselt ja pidevalt lämmastikdioksiidi (NO2) ühe tunni piirtaset.

tunnistada, et alates 11. juunist 2010 on Hispaania Kuningriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad viidatud direktiivi artikli 23 lõikest 1 koostoimes selle XV lisaga ja eelkõige kohustust, mis on sätestatud artikli 23 lõike 1 teises lõigus ja mille kohaselt tuleb järgida, et piirtasemete ületamise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks, sest see riik ei võtnud vastu asjakohaseid meetmeid, et piirtasemete ületamise ajavahemik oleks võimalikult lühike järgmistes piirkondades: ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat ja ES1301 Madrid.

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2008/50/EÜ artikli 13 lõikes 1 on sätestatud liikmesriikide kohustus tagada, et kõigis tema õhukvaliteedi piirkondades, mis on määratletud sama direktiivi artiklis 4, ei ületa lämmastikdioksiidi määr direktiivi XI lisas kehtestatud piirtasemeid. Viidatud lisas on kehtestatud kaks piirtaset lämmastikdioksiidile, mis mõlemad kehtivad alates 1. jaanuarist 2010. Esimene piirtase käsitleb aastast taset: liikmesriigid ei või kalendriaastas ületada 40 μg/m3. Teine piirtase käsitleb tundi: liikmesriigid ei või ületada 200 μg/m3 rohkem kui 18 korral kalendriaasta jooksul.

Need NO2 piirtasemed olid kehtestatud juba nõukogu 22. aprilli 1999. aasta direktiivis 99/30/EÜ vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi ning lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii piirtasemete kohta välisõhus. Nimelt kehtestati selle direktiivi artikliga 4 liikmesriikidele kohustus võtta vajalikud meetmed tagamaks, et lämmastikdioksiidi sisaldus ei ületaks neid piirtasemeid, kehtestades selle II lisas progressiivse ajalise raamistiku selle kohustuse täitmiseks, mille saavutamise tähtpäevaks kehtestati nimelt 1. jaanuar 2010.

Hispaania Kuningriik edastas direktiivi artiklis 27 reguleeritud iga-aastaste aruannete teel komisjonile NO2 iga-aastased keskmised väärtused aastate 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016, 2017 ja 2018 kohta. Nende andmete kohaselt on Hispaania Kuningriik süstemaatiliselt ja pidevalt ületanud aasta piirtaset järgmistes piirkondades: ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat ja ES1301 Madrid.

Direktiivi artikli 23 lõikes 1 on liikmesriikidele pandud kohustus kehtestada piirtasemete ületamise korral õhukvaliteedi kavad, milles sätestatakse asjakohased meetmed, et piirtasemete ületamise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks.

Hispaania Kuningriik ei sätestatud alates direktiivi 2008/50/EÜ jõustumisest vastu võetud õhukvaliteedi kavades asjakohaseid ja piisavaid meetmeid tagamaks, et kolmes käsitletud piirkonnas jääks nende piirtasemete ületamise ajavahemik võimalikult lühikeseks.

____________

1 ELT 2008, L 152, lk 1.