2020. március 4-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-125/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez és M. Noll-Ehlers meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság megsértette a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 XI. mellékletével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (1) bekezdését azáltal, hogy a nitrogén-dioxid (NO2) éves határértékét 2010 óta rendszeresen és folyamatosan túllépték az ES0901 Barcelona környéke, az ES0902 Vallès – Baix Llobregat és az ES1301 Madrid övezetekben;

állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság megsértette a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (1) bekezdését azáltal, hogy a nitrogén-dioxid (NO2) óránkénti határértékét 2010 óta rendszeresen és folyamatosan túllépték az ES301 Madrid övezetben;

állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság 2010. június 11. óta nem tett eleget az említett irányelvből fakadó, a XV. mellékletévek összefüggésben értelmezett 23. cikke (1) bekezdésének értelmében vett kötelezettségeinek, különösen pedig a 23. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott, annak biztosítására irányuló kötelezettségnek, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson, mivel nem fogadott el megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az ES0901 Barcelona környéke, az ES0902 Vallès – Baix Llobregat és az ES1301 Madrid övezetekben a határértékek túllépésének időtartama a lehető legrövidebb legyen.

a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2008/50/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése megállapítja azt a kötelezettséget, amely szerint a tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikknek megfelelően kijelölt zónáikban a környezeti levegőben lévő nitrogén-dioxid szintje nem lépi túl az irányelv XI. mellékletében meghatározott határértékeket. Az említett melléklet a nitrogén-dioxid kapcsán két határértéket állapít meg, amelyek 2010. január 1-től alkalmazandók. Az első határérték éves referenciaértékre vonatkozik: a tagállamok naptári évenként nem léphetik túl a 40 μg/m3 határértéket. A második határérték óránkénti érték: a tagállamok egy naptári évben tizennyolcnál többször nem léphetik túl a 200 μg/m3 határértéket.

Ezeket a NO2 határértékeket már a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről szóló, 1999. április 22-i 99/30/EK irányelv is meghatározta. A 4. cikke ugyanis arra kötelezte a tagállamokat, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a környezeti levegőben lévő nitrogéndioxid-koncentrációk ne haladják meg az említett határértékeket, és a II. mellékletében progresszív teljesítési időt szabott, végső határidőként pontosan 2010. január 1-jét meghatározva.

A Spanyol Királyság az irányelv 27. cikkében szabályozott éves információtovábbítás útján a Bizottság rendelkezésére bocsátotta a 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 és 2018-ra vonatkozó éves NO2 középértékeket. Ezen adatok alapján a Spanyol Királyság rendszeresen és folyamatosan túllépte az éves határértékeket az ES0901 Barcelona környéke, az ES0902 Vallès – Baix Llobregat és az ES1301 Madrid övezetekben.

Az irányelv 23. cikkének (1) bekezdése megállapítja a tagállamok azon kötelezettségét, hogy a határértékek túllépése esetére levegőminőségi terveket dolgozzanak ki, amelyekben megfelelő intézkedéseket állapítanak meg annak érdekében, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson.

A Spanyol Királyság a 2008/50/EK irányelv hatálybalépése óta elfogadott levegőminőségi tervekben nem állapította meg az annak biztosításához szükséges megfelelő és elegendő intézkedéseket, hogy az említett határértékek túllépése az érintett övezetekben a lehető legrövidebb ideig tartson.

____________

1 HL 2008. L 152., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 346., 62. o.